Bestuur
 


Voorzitter ~ Wendy van Capelle

De voorzitter leidt de vergaderingen en is bevoegd samen met de overige bestuursleden bestuurs- of ledenvergaderingen te beleggen. Zij is verplicht op voorstel van tenminste 1/3 van het aantal stemgerechtigde leden een Algemene Vergadering te beleggen.

Toegevoegde taken:
 • bestuursoverleg met de muziekdocenten (met secretaris)
 • n.a.v. meldingen van een commissaris of vanwege andere omstandigheden overleg met instructeurs en leidinggevenden (met een ander lid van het dagelijks bestuur)
 • bezoeken van gewestelijke en landelijke vergadering van de KNFM (afhankelijk van de agenda al dan niet met de secretaris of een ander bestuurslid)
 • vertegenwoordigt samen met de secretaris de vereniging bij gedingen, gesprekken en procedures met andere instanties (gemeente, KNFM e.d.)
 • vertegenwoordigt de vereniging bij jubilea e.d., indien daartoe een uitnodiging is ontvangen, met minimaal een ander bestuurslid
 • ledenzorg


Vice-voorzitter ~ Iris den Blanken

Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de 2e voorzitter zijn taken over. Dit geldt ook voor de toegevoegde taken, indien de voorzitter afwezig of verhinderd is.

Toegevoegde taken:
 • leerlingenbegeleider fanfare en AMV (incl. contact leraren)
 • verleent assistentie bij zaken, die leerlingen betreffen (bijv. meewerken en aanwezig zijn op een "open dag")
 • functioneert als brug tussen jeugdleden en het bestuur
 • heeft als taak om het bestuur voor de jeugd beter toegankelijk te maken
 • opstellen van het jaarverslag


Secretaris ~ Gert Schouten

De secretaris voert de correspondentie van de vereniging, doet mededeling van de bij de vereniging ingekomen stukken en bewaart deze in het archief van de vereniging. Hij maakt de notulen van de vergaderingen, waarin huishoudelijke zaken zijn behandeld en verstrekt deze notulen in de volgende vergadering voor aanvang van de vergadering aan de overige bestuursleden.
Toegevoegde taken:

 • zie taakomschrijving voorzitter
 • kopieert o.a. huis aan huisfolders e.d.
 • bewaakt de kwaliteit van de verzekeringen, arbeidscontracten e.d.
 • archiefbeheer
 • draagt zorg voor vervanging bibliothecaris

2e secretaris ~ Andrea Rietbergen
Bij de afwezigheid van de secretaris neemt de 2e secretaris de taken over.

Toegevoegde taken:
 • commissaris fanfare
 • verleent assistentie bij zaken die leerlingen betreffen. (bijv. meewerken en aanwezig zijn op "open dag" en St. Nicolaasfeest)
 • bijhouden publicatiebord
 • beheerder e-mailbox bestuur
 • co÷rdinatie oud papier


1e penningmeester ~ Gerard Samplonius

De 1de penningmeester is belast met de inning van de aan de vereniging verschuldigde gelden en het doen van betalingen, die door het bestuur nodig worden geacht. Hij is verplicht ieder jaar zijn boeken en bescheiden ter inzage te geven aan de kascommissie.

Toegevoegde taken:
 • bijhouden leerlingen- en ledenadministratie
 • bijhouden administratie donateurs
 • per kwartaal (indien zich wijzigingen hebben voorgedaan) een ledenlijst uitrijken aan het bestuur


2de penningmeester ~ Koos Schipper

De 2de penningmeester is belast met de inning van de aan de vereniging verschuldigde gelden en het doen van betalingen, die door het bestuur nodig worden geacht.
Hij is verplicht ieder jaar zijn boeken en bescheiden ter inzage te geven aan de kascommissie.

Toegevoegde taken:
 • sponsorplan beheer en uitvoering
 • verleent assistentie bij zaken die leerlingen betreffen