1980 - 1985

Eerder spraken we over een aantal leden dat tot de "oude garde" van de vereniging behoorde en hoe ouder de vereniging werd hoe groter dit aantal. Elk jaar was er wel een jubileum te vieren. Vermelding hiervan zou te ver voeren, zodat we ons nu beperken tot hen die 40jaar of langer lid van Crescendo zijn. Op een speciaal daartoe geplande feestavond op 2 oktober 1981 werden de navolgende leden gehuldigd in verband met hun 50-jarig actief lidmaatschap, te weten:

- N.Th. Gort, lid sinds 1922 (58 jaar lid)
- A. Buninga, lid sinds 2 oktober 1931 en
- W. de Jonge, lid sinds 25 september 1931.

Aan hen werd, door een afgevaardigde van de Algemene Unie van Muziekverenigingen (A.N.U.M.), het zilveren bondsinsigne met oorkonde uitgereikt. De voorzitter overhandigde de jubilarissen een vulpen met inscriptie. Hierna werd aan ex-voorzitter P. Buitenweg het ere-lidmaatschap aangeboden. Vervolgens richtte de voorzitter zich tot burgemeester Ferman aan wie - nu de heer Frerichs zich had teruggetrokken - het beschermheerschap werd overgedragen. Op 22 oktober 1983 traden tot de "oude garde" toe de leden R. van den Berg (40 jaar) en P. Buitenweg (50 jaar), terwijl de leden M. Buninga (60 jaar) en N.Th. Gort (60 jaar) promoveerden tot de "oudste garde". Allen ontvingen uit handen van de voorzitter de bij deze huldigingen behorende insignes en oorkonden.

Van Crescendo die in de Muidense gemeenschap centraal staat, MOET een activerende werking uitgaan die de jongeren stimuleert tot muziekbeoefening. Aan de realisering daarvan ligt dan wel ten grondslag, een bestuur dat daarop inspeelt, c.q. een in leeftijd jong bestuur dat zijn tijd verstaat. Zo'n bestuur had (en heeft) de vereniging. Oordeel zelf maar.
Ter voorkoming van vergrijzing van het muziekkorps is tijdige aanvulling met jongere krachten noodzakelijk. In een vroeg stadium moet dan ook begonnen worden met de opleiding van aspiranten. Toen de gebruikelijke werving niet het gewenste resultaat opleverde werd een actie gevoerd onder de leerlingen van de vijfde en zesde klassen van de lagere scholen. Met de muziekschool Gooi-Noord bestond reeds een aantal jaren een goede relatie met betrekking tot de opleidingen. Door het sterk teruglopen van het aantal majoretten werden in de bestuursvergadering van 19 januari 1984 suggesties gelanceerd tot het in het leven roepen van een
a. minirettenpeleton, dat te zijner tijd het majorettenpeleton zou moeten aanvullen en
b. een blokfluitgroep, met het doel mettertijd een doorstroming naar andere instrumenten binnen de vereniging te verkrijgen.
De gevoerde acties daartoe hadden tot resultaat dat beide groepen konden worden geformeerd; voor de miniretten werden keurige uniformpjes aangeschaft.
De vele najaarsactiviteiten werden door het overlijden van beschermheer Ferman op 8 november 1984, (tijdelijk) enigszins getemperd. Naar hem werd - op voorstel van het Crescendo-bestuur - aan het eiland, waarop het verenigingsgebouw staat, de naam "Fermanplantsoen" gegeven.
Niet alleen de viering (op 18 mei 1985) van het 12 1/2-jarig bestaan van het Majorettenpeleton moest georganiseerd worden, ook tal van andere zaken, zoals de optredens van de "Boerenkapel", het donateursconcert, de jaarlijks terugkerende bliksemverloting en een eerste aanzet voor de festiviteiten ter viering van het 90-jarig bestaan van de vereniging, etc. eisten de inzet van het bestuur op.


<< Terug naar het menu