1975 - 1980

Het was nu een kwestie van consolidatie van de toestand en het bijhouden van de lopende zaken, zoals het aanschaffen van nieuwe uniformen voor de 33 muzikanten en het vormen van een instrumentenfonds voor toekomstige aankopen van nieuwe instrumenten. Voor de aanschaffing van nieuwe uniformen werden acties gevoerd door het houden van een bazar en een lotenverkoop. Een gesprek met de beschermheer leverde zoveel geld op, dat met de opbrengst van de zojuist genoemde acties de uniformen konden worden aangekocht. Dat vergde nog al wat tijd, met het gevolg dat het korps tijdens de medewerking aan de feesten ter gelegenheid van de officiŽle opening van de Zeesluizen op 28 augustus 1976 nog in het oude uniform optrad. Het tachtigjarig bestaan van de vereniging werd in het eigen verenigingsgebouw "Pro Musica" gevierd met een zeer druk bezochte receptie, die nog eens de populariteit van de vereniging onderstreepte. Aan het begin van deze op 20 oktober 1976 gehouden receptie werden aan de heer A. Buninga bloemen aangeboden in verband met diens 45-jarig lidmaatschap, waarvan vele (Ī40) jaren als bibliothecaris. Na de feestvreugde van die dag ging het normale verenigingswerk gewoon door. Naast de jaarlijks terugkerende medewerking aan tal van plaatselijke activiteiten trad het korps nog op door:
- het brengen van een serenade bij de Maxis en daarna een rondgang van 1 1/2 uur door het centrum van Amsterdam (16 october 1976);
- het geven van een jubileumconcert in de R.K.Kerk te Muiden (5 november 1976);
- medewerking te verlenen aan de carnavalsoptocht te Naarden (19 februari 1977);
- mede te werken aan de feestelijkheden rond de viering van het 1025-jarig bestaan van Muiden (1 en 2 september 1978) en
- het brengen van een muzikale show op het Muiderslot bij de intrede van de nieuwe burgemeester Mr. B. Ferman (17 december 1979).

Ofschoon het reeds een publiek geheim geworden was, kwam de mededeling tot aftreding van de voorzitter toch nog onverwachts. Hij stelde in de jaarvergadering van 29 december 1978 voor, een ander in zijn plaats te kiezen, doch daar niemand zich meldde bleef hij nog een jaar aan, niet wetende wat hem die avond boven het hoofd hing. In de pauze die op de bestuursverkiezingen volgde, werd dhr. Buitenweg door de burgemeester van Muiden gehuldigd, door het uitreiken van een koninklijke onderscheiding in zilver verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Burgemeester Jongeneel memoreerde in het kort de grote prestaties die door Crescendo geleverd waren gedurende het 23-jarig voorzitterschap van dhr. Buitenweg. Hij prees in het bijzonder diens rotsvaste vertrouwen in de toekomst van de vereniging en de niet aflatende inzet er voor.
In de jaarvergadering gehouden op 23 november 1979 droeg de voorzitter de hamer over aan zijn opvolger J. van Capelle.


<< Terug naar het menu