1970 - 1975

Het 75-jarig bestaan van de vereniging werd met een receptie op 30 oktober 1971 gevierd. De voorzitter maakte bekend dat de heer Mr. B.R. Frerichs, directeur van de kruitfabriek "de Krijgsman" het beschermheerschap van Crescendo had overgenomen van Dr.ir. H.J.L. Donker. Van een dames-comitť ontving spreker een aantal gebruiksvoorwerpen voor het gebouw, alsmede een enveloppe met inhoud.
In zijn dankwoord bracht de voorzitter de wens van het bestuur naar voren, om in de nabije toekomst in plaats van met 20 met 40 actieve Muiderleden te zullen mogen werken, daarbij vooral niet te vergeten de 10 zeer getrouwe leden van buiten Muiden en een flinke drumband van zo'n 25 Š 30 leden. Uit de lange geschiedenis van Crescendo valt tot nu toe een wisselend ledenbestand te constateren rond een vaste kern die de vereniging trouw bleef. Tot enkele van deze getrouwen richtte de voorzitter zich op 29 april 1972 naar aanleiding van een huldiging. Het waren de leden A. Buninga, C. Buninga en W. de Jong (allen meer dan 40 jaar lid) alsmede R.A. v.d. Berg en R. Sampionius (beiden meer dan 25 jaar lid) over wie spreker een in verenigingsverband opgestelde biografie gaf. Zelf was de voorzitter ťťn van dejubilarissen (meer dan 40 jaar lid) en hij werd toegesproken door de 2e voorzitter N.Th. Gort. Allen ontvingen een oorkonde, het zilveren, resp. vergulde Unie-speldje en een vulpen met inscriptie. U hebt uit dit historisch verslag kunnen opmaken dat Crescendo een zeer levendige en actieve vereniging was en wier bestuur openstond voor nieuwe ideŽen. We doelen op de vanuit het tamboerkorps (op 4 november 1972) geuitte wens tot oprichting van een Crescendo-majoretten peleton. Reeds op 30 april 1973 (Koninginnedag) marcheerden onder leiding van instructrice mevr. C.F. v.d. Weijden-Verhoeff de in een keurig uniform gestoken majoretten voor het eerst het schoolplein op voor een korte rondgang door Muiden.

Nog even terug naar het te vernieuwen instrumentarium. Met een spandoek "Crescendo zonder instrumenten is krentenbrood zonder krenten" werden de raadsleden vlak voor de raadsvergadering van 20 september 1973 nogmaals op de noodzakelijke aanschaffing van een nieuw instrumentarium gewezen en met succes. Het voorstel van burgemeester en wethouders een maximale subsidie van f 12.500,-- toe te kennen werd aangenomen. Nog een extra subsidie van f 17.500,-- werd toegekend, aangevuld met f 10.780,70 van de Culturele Raad Noord-Holland en het ontbrekende bedrag (f 5.780,73) uit de verenigingskas, maakte het mogelijk een geheel nieuw instrumentarium aan te schaffen, dat op 10 mei 1974 in ontvangst werd genomen.


Het majoretten-peleton bracht met zich mede dat het verenigingsgebouw te klein was geworden, zodat een uitbreiding noodzakelijk was. Op 9 september 1974 vonden de eerste werkzaamheden plaats. Door snel te werken werd op 12 oktober daaraanvolgend door de 4 jaar oude Patrick van de Akker de eerste steen gelegd. De Muider bevolking werd op 15 februari 1975 uitgenodigd (na de officiŽle in gebruik neming) om een kijkje te komen nemen in het vergrote en verfraaide gebouw. Met dit door de leden uitgevoerde gigantische werk was het verlanglijstje van het bestuur afgewerkt. Er bleven nog kleine verlangens over, maar die konden wel tot later wachten. Crescendo had voorgoed zijn plaats in de Muider gemeenschap ingenomen op een wijze die aller bewondering afdwong. Hier passen ook woorden van grote erkentelijkheid aan het adres van het gemeentebestuur van Muiden dat de vereniging in haar streven naar vooruitgang financiŽle steun verleende. Met activiteiten rond de opname van een Q+Q film en Amsterdam 700 werd het verenigingsjaar oktober 1974 t/m september 1975 afgesloten.


<< Terug naar het menu