1960 - 1965

We kunnen het jaar 1960 aanmerken als het jaar van de grote plannen. Aan het plan van de uniformering werd de voorkeur verleend, waarschijnlijk door de goed geslaagde uniform- en instrumentenactie van de Muiderbergse zustervereniging G. A. Heinze.
Op 13 mei 1960 startte het Crescendo-bestuur de actie. Via circulaires en een in de etalage van de winkel van Gort in de Sluisstraat geplaatste thermometer werd de bevolking op de hoogte gesteld en gehouden van de resultaten. Deze actie kan worden beschouwd als een mijlpaal in de geschiedenis van de vereniging. Het gehele jaar door had de burgerij gespaard om de benodigde gelden bij elkaar te krijgen. Het gedicht vertelt ons de gehele geschiedenis.


Geachte Dames,

Ongeveer een jaar geleden
deed men een beroep op U
Want "Crescendo" al z'n leden
wilden graag een nieuw tenue.

Steeds zag men U gaan en komen
Huis na huis werkte U af,
Ter vervulling onzer dromen
Liep U steeds weer in een draf.

Vele guldens rolden binnen
De thermometer steeg omhoog
Maar U ging steeds door met innen
Tot hij over de 5.000 vloog.

Het resultaat, dat is geweldig
U ziet het hier nu voor U staan
Jas, broek, pet + nog 'n das
Dat kon echt niet uit onze kas.

Heel "Crescendo" is U dankbaar
De hartewens is nu vervuld
Lang gewacht, doch niet gezwegen
Nooit gedacht en toch gekregen.

Dames, het is onbetaalbaar
Wat u voor ons heeft gedaan
Daarom bied ik namens "Crescendo"
U een bloemenhulde aan.


0p 28 april 1961 vond de officiŽle overhandiging plaats door burgemeester Th.C.L. Coops in de zaal van de uitspanning "Boschzicht" (Cafť Gieling). Nadat deze zijn toespraak had beŽindigd met een bekkenslag, verscheen uit een geimproviseerde grote trom een jeugdig lid (Jantje Kok) van het korps gestoken in het nieuwe uniform.


Een lang gekoesterde wens was werkelijkheid geworden. De voorzitter verwoordde in zijn dankwoord het streven tot verdere uitbouw van de vereniging. Hij doelde op het plan tot het oprichten van een tamboercorps dat gevormd zou moeten worden uit bij voorkeur mensen die de militaire dienst achter de rug hadden en dus niet door allerlei oorzaken verstek zouden moeten laten gaan. Dit plan was aan de openbaarheid prijs gegeven, maar nu nog de daad. Alle aandacht werd eerst gericht op het concours te Amersfoort waartoe de muzikanten tot de volle 100% gemotiveerd moesten worden. Op het zeer sterk bezette concours behaalde het korps een eerste prijs met lof van de jury (333 punten) met welk resultaat tevens een eerste plaats van de 18 deelnemende verenigingen werd veroverd en een promotie naar de ere-afdeling fanfare. Dit prachtige succes werd met hoofdletters in het verenigingsblad (voor het eerst in november 1950 verschenen) vermeld.

We nemen nu een zijsprongetje om u te vertellen dat op 22 december 1961 de heer P.C. Wileke tot ere-lid werd benoemd wegens 40-jarig lidmaatschap waarvan 33 jaar bestuurslid. Ere wie ere toekomt!
De tijd, die in de jaren '50 en '60 sterk evalueerde, vereiste van het bestuur een progressieve opstelling. Tot de minimale normen in de 60er jaren behoorden - volgens de Algemene Unie van Muziekverenigingen - behoorlijke uniformen, een tamboercorps en een goed instrumentarium, terwijl aan de opleiding van aspirant-muzikanten de grootst mogelijke aandacht diende te worden besteed. Nu is dat allemaal best te realiseren, maar dan moet voor repetities en opleidingen een goede gelegenheid aanwezig zijn en dat ontbrak er bij Crescendo nog aan toen het gemeentebestuur de verhuur van de boven- zaal van het gymnastieklokaal opzegde en nog wel met directe ingang (18 juli 1963).
Nu was de tijd aangebroken serieuze pogingen aan te wenden om tot de bouw van een eigen repetitielokaal te komen, maar dat kostte veel geld en dat had de vereniging niet, ondanks de verhoogde gemeentelijke subsidie ad f 750,--. Er moest weer een donateursactie op touw worden gezet. Het aantal donateurs (230 wo. 6 bedrijven) diende fors te worden verhoogd. Men trok er op uit en de actie leverde 183 nieuwe donateurs op, waardoor het aantal kwam te staan op 419. Aan donaties verantwoordde de penningmeester f 1.225,--. Andere niet minder belangrijke acties (zoals de oliebollenactie) moesten de kaspositie verstevigen. Het bestuur dacht de oplossing gevonden te hebben door de muziektent op het bolwerk, die niet meer werd gebruikt, dicht te maken waardoor een repetitieruimte werd gecreŽrd. De plannen werden het gemeentebestuur voorgelegd, dat nŠ 2 jaar hierop gunstig besliste.

M.S.V. Muiden stelde haar gebouw gratis beschikbaar voor het houden van de repetities van het tamboercorps; de eerste vond plaats op 23 mei 1962 onder leiding van instructeur B. Jongerden, een maand na zijn oprichting in april 1962. Over dit corps nog het navolgende: Het waren de actieve Crescendo-leden R. van de Berg en R. Samplonius die tot de oprichting de stoot gaven. Op nieuw aangeschafte trommen werden de eerste dreunen geslagen en dankzij het grote enthousiasme van de leden en de leiding werd reeds na enige maanden in het openbaar opgetreden, niet in uniform, maar in wit overhemd.


Een "geuniformeerd" korps was het doel waarnaar werd gestreefd, maar daarvoor was veel geld nodig. De vereniging had dat niet, zodat er allerlei grote en kleine acties werden gevoerd, waarvan we vermelden, het draaien van een disco voor de jeugd en het ophalen van oud papier. Het resultaat was meer dan bevredigend en tot aanschaffing van uniformen kon worden overgegaan. Na dit intermezzo terug naar de jubilerende vereniging.


<< Terug naar het menu